BlueWorld Hotel

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

PO.01/YT:05.01.2023/R00

BLUE WORLD HOTEL Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi Politikası, çevresel, sosyal,
kültürel, ekonomik, kalite, insan hakları, sağlık, güvenlik, risk ve kriz yönetimi
temelinde;
• Faaliyetlerimizi ve yatırımlarımızı etik kurallarımıza bağlı kalarak, çevresel, sosyal,
doğal ve kültürel mirasa olan etkilerini göz önünde bulundurmayı, ölçmeyi ve
değerlendirmeyi,
• Riskleri etkin bir biçimde yöneterek, tüm süreçleri sürekli iyileştirmeyi,
• İş sağlığı ve güvenliği konusunda sıfır kaza ilkesiyle çalışmayı,
• Şirket performansını ve kaliteli hizmet verimliliğini artırmayı,
• Çalışanlarının haklarını koruyarak sağlıklı ve güvenli kaliteli iş ortamı sağlamayı,
• Enerjiyi verimli kullanmak, çevresel dengeyi ve doğal kaynakları korumayı,
• Ulusal çevre mevzuatı, ilgili çevre standartları ve bu alandaki en iyi teknolojileritemel
alan sürdürülebilir bir çevre yönetimi politikası izlemeyi,
• Ulusal ve uluslararası mevzuat gerekliliklerine uymayı,
• Müşteri memnuniyetinde sürekliliği sağlamayı,
• Tedarikçilerini sürdürülebilirlik uygulamalarına yönelik olarak geliştirmeyi,
• Çevreye duyarlı tedarikçiler ile çalışmayı ve çevresel ürün/hizmet satınalmayı,
• Başta etik değerler ve yolsuzlukla mücadele olmak üzere, Kurumsal Yönetim
İlkelerini Şirket kültürü olarak benimsemeyi,
• Kültürel mirası korumayı ve faaliyetlerinde tanıtarak en güzel şekliyle yansıtmayı
Sürdürülebilirlik politikası olarak kabul etmiştir

ÇEVRE KORUMA VE ATIK YÖNETİMİ POLİTİKASI

PO.02/R00

İşletmemiz çevreyi korur, kirlenmesini önler, Çevreye olan
olumsuz etkilerimizi azaltarak korunmasına önem veririz.
Bunun için;
• Yasal düzenlemelere uyum sağlar çevre etkimizi azaltmaya çalışırız.
• Atıklarımızı kaynağına, gruplarına ve tehlike sınıflarına göre etkin şekilde ayırmaya özen
gösteririz.
• Tehlikeli maddeler ve kimyasalların yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerektiği kadar
kullanılmasının hem çevreye olan negatif etkileri hem de atık miktarını azaltacağını biliriz,
• İşletmemizde aldığımız malzemelerde “geri dönüşüm” ve “çevre dostu”
Etiketi olanları tercih ederek doğayı korumaya katkıda bulunuruz. Yeniden kullanım fırsatları
yaratmaya çalışırız,
• Kâğıt, peçete, tuvalet kâğıdı, ambalaj gibi tek kullanımlık malzemeleri gerektiği kadar kullanıp
doğaya daha az atık bırakmaya özen gösteririz,
• Atıkları doğru şekilde, özelliklerine göre ayrı alanlarda depolar,
Yasal depolama süre sınırlarını aşmadan lisanslı/yetkili firmalara teslim ederek, kayıtlarını
muhafaza ederiz,
• Su,enerji ve tüm doğal kaynakları tasarruflu kullanmaya çalışırız. Bu hassasiyetimizi
çalışanlarımız, misafirlerimiz, tedarikçilerimiz ile paylaşırız.
• Çevre yönetimi konusundaki performansımızı ölçer, bu verileri
hedefleriz ve performansımızı geliştirmeye çalışırız.
• Çalışanlarımızı çevre konusunda eğitmeyi ve duyarlılıklarını artırmayı amaçlarız.

ÇOCUK HAKLARI POLİTİKASI

PO.03/R00

Çocuklar bize geleceğin emanetleridir. Onları bir birey olarak tanımak, haklarına saygı duymak, her türlü
psikolojik, fiziksel, ticari vb. Sömürüye karşı gözetmek ve korumak öncelikli sorumluluğumuzdur.
Bunu sağlamak için;
• Kendi kurumlarımızda çocuk işçi çalıştırılmasına müsaade etmez ve tüm iş
ortaklarımızdan da aynı hassasiyeti bekleriz.
• İşletme içerisinde çocukların gelişimine katkıda bulunan, düşünce ve
isteklerini, duygularını rahatça ifade edebilecekleri, kendilerini özgür ve
Rahat hissedecekleri ortamlar/imkanlar sunarız.
• Çalışanlarımıza, çocuk istismarının önlenmesi ve fark edilmesi konusunda eğitimler veririz.
• Çocuklarınkatıldıklarıaktivitelerdeyetişkingözetimialtındaolduklarındaneminoluruz.
• Çocukhaklarınınkorunmasıkonusundafarkındalıkyaratmakiçineğitimlerdüzenler ve
ilgili projelere destek veririz.
• Çocuklar ile ilgili şüpheli eylemlere şahit olduğumuzda öncelikle otel yönetimine bilgi verir, gerekli görülen durumlarda resmi kuruluşlardan yardım isteriz

ENERJİ VERİMLİLİĞİ POLİTİKASI

PO.04/R00

Dünyamızı olası tehlikelerden korumak için enerjimizi verimli kullanıyor ve enerji sarfiyatımızı azaltmak için
hedefler belirliyoruz.
Bunun için;

• Hem doğaya karşı sorumluluklarımız hem de yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere
ulusal ve uluslararası standartları, yasa ve düzenlemeleri takip eder, enerji kullanımını azaltma
ve/veya enerji tüketim performansımızın sürekli iyileştirilmesini sağlayacak çalışmaları gönüllü olarak
yürütür, çalışmalarımızın sonuçlarını takip ederiz.
• Hedefler koyar, çalışanlarımızın da
Katılımını sağlamak amacıyla eğitim programlarımızda enerji verimliliğine yer veririz.
• Tüm paydaşlarımızla enerji yönetimi konusunda ortak amaçlar ve
Sonuçlar yaratmak üzere iş birliği yapmayı önemseriz. Bu konularda misafirlerimiz, çalışanlarımız,
ziyaretçilerimiz ve tüm iş ortaklarımız ile birlikte top yekûn bir farkındalık ve
Bilinç seviyesine ulaşılması adına etkileşimimizi sürdürmeye çalışırız.
• Enerji verimli uygun ürün, ekipman, teçhizat ve teknoloji alternatiflerini araştırıp bulmaya,satın
almaya ve kullanmaya çalışırız.
• Enerji Yönetim Sistemimizi dokümante etmeyi, tüm departmanlarımıza yaymayı,
Gerektiğinde güncellemeyi, gözden geçirmeyi ve sürekli olarak iyileştirmeyi hedefleriz.
• Enerji risklerini ve ya enerji kısıtı gibi doğabilecek acil durumları
değerlendirir, alınabilecek önlemleri planlarız.

SÜRDÜRÜLEBİLİR SATIN ALMAPOLİTİKASI

PO.05/R00

Sürdürülebilir tedarik anlayışı doğrultusunda tedarikçilerimizin/çözüm ortaklarımızın;

• Kalite Güvence Yönetim Sistemleri, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemleri, uluslararası
düzeyde kabul görmüş çevre ve sürdürülebilirlik etiketlerine /sertifikalarına sahip olmasına,
• Üretim ve tedarikte, çevreye zararlı etkilerinin olmamasına, çevre mevzuatlarına uyuyor olmasına,
• Kaynakları; doğal yaşama, ekosisteme zarar vermeden, uygun bir şekilde kullanıyor/tüketiyor
olmasına, avlanma yasaklarına uyuyor olmasına,
• Atıklarını en aza indirmek ve doğru yönetmek için çalışıyor olmasına, ürün ambalajlarında daha
az ambalajlamaya veya dökme ambalajlama alternatifleri sunuyor olmasına,
• Çevre dostu, tasarruflu, yöresel, etik değerlere önem veren, geri dönüşebilir veya geri dönüştürülmüş
malzeme kullanan, organik, bio, vegan, hayvanlar üzerinde denenmemiş, zararlı kimyasal bileşenleri
içermeyen vb. alternatifleri sunmalarına,
• Yerli ve yerel üretim/hizmet sağlayıcısı olmasına,
• Ülkemizin/bölgemizin mutfağını, geleneklerini, kültürünü yansıtan/tanıtan ürün/hizmet olmasına,
Önem verir ve bu bakış açımızı paydaş tedarikçilerimize iletiriz. Tedarikçilerimiz ile birlikte verimli satın
alma fırsatları yaratmaya çalışır, tedarik süreçlerinden doğan çevre etkilerini azaltmayı hedefleriz.

KADIN HAKLARI VE CİNSİYET EŞİTLİĞİ POLİTİKASI

PO.06/R00

İşletmemizde cinsiyet eşitliğine önem veririz.
• Cinsiyet farkı gözetmeksizin tüm çalışanlarımızın sağlık, güvenlik ve refahlarını sağlarız.
• Kadınların iş gücüne katılımını tüm departmanlarımızda destekler, eşit fırsatlar sunarız.
• Cinsiyet ayrımı yapmadan «eşit iş eşit ücret» politikası ile hareket ederiz.
• Eşitlik ilkesi gözetilerek görev dağılımı yaparız.
• Kariyer fırsatlarından eşit düzeyde faydalanılması için gerekli ortamı sağlarız.
• Eğitim politikaları oluşturur, kadınların katılımına ve farkındalığın artmasına destek oluruz.
• İş-aile yaşam dengesini koruyan çalışma ortamı ve uygulamalarını oluştururuz.
• Kadınların şirket yönetiminde olmaları için destek verir, eşit fırsatlar sunarız.
• Kadınların hiçbir şekilde istismar, taciz, ayrımcılık, bastırılma, zorlama, iftira vb. durumlara maruz
kalmasına müsaade etmeyiz. Dünyaya ve kurumumuza kattıkları değerin daima farkında olur ve
varlıklarını destekleriz.

Scroll to Top